Upphandling

 

Styrelsen har nu gått igenom de anbud som kommit in och vi håller på att förhandla för att skriva avtal. För att kunna informera om detta har vi ändrat planeringen lite grand och håller den ordinarie årsstämman 22 mars kl 19.00 i Equmenia kyrkan i Vesene . I samband med detta kommer vi även hålla ett medlemsmöte med information om uppstart av projektet.

Vi behöver sätta ihop en arbetsgrupp med representanter från Mollaryd, Molla, Attorp, Håkentorp och Vesene, gärna några som kan vara tillgängliga dagtid när vi kommer igång. Arbetsuppgifterna blir att samordna/fördela uppgifter till markägare i de olika områdena såsom att kolla av markförhållanden i förhållande till kartan, stakning av schaktväg, röjning och nedtagning av skog för schaktväg. Vi behöver också någon som kan hålla i gruppen och vara med på byggmöten som kontaktperson om grävarna stöter på problem. Hör gärna av er om intresse finns till någon av oss i styrelsen.

Innan uppstarten behöver vi skriva klart markavtalen.  Anslutningsavtal skall skrivas för varje fastighet som skall anslutas till fibernätet. Vi kommer att gå igenom vad det finns för alternativ på medlemsmötet i samband med stämman, då avtalen också kommer att kunna tecknas.

Lite om vad som pågår just nu

 

Inlämningstiden för anbuden har gått ut och vi har fått in anbud på både totalentreprenaden och kommunikationsoperatör.

Anbuden öppnades den 10 januari och utvärderas nu av styrelsen tillsammans med extern konsult.

Vi planerar för en extrastämma som vi kommer kalla till inom kort eftersom lagen om ekonomiska föreningar har förändrats, vilket innebär att våra stadgar behöver uppdateras. Vilket styrelsen arbetar med just nu.

Dessutom har en styrelseledamot avsagt sig sitt uppdrag pga flytt till Umeå, Simon Wendt, vi önskar honom lycka till och tackar för denna tiden. Valberedningen har arbetat fram ett förslag på ny ledamot.

Nu är det dags att sätta samman en arbetsgrupp för projektet där vi önskar att några från varje ort är med. Det handlar om att förbereda och planera så att grävstarten blir så smidig som möjligt, kolla av i de olika områdena så att grävmaskinerna har fri framfart när vi väl är igång. Vilka åtgärder som behöver göras och när, denna planering behöver göras nu på våren.

Är du intresserad av att ingå i en sådan arbetsgrupp eller har förslag på personer som skulle passa hör av er till styrelsen.

Som vi påtalat tidigare saknas en del markavtal, vi behöver skriva detta med alla som vi passerar för att komma vidare till nästa fastighet i nätet. Om ni är osäkra på om det krävs från just er, hör av till ansvarig i ert område.

Styrelsen ser fram emot händelserikt år med uppstart av projektet!

Upphandling

 

Upphandlingarna för att få in anbud på totalentreprenad med grävning och blåsning av fiber samt tjänsteleverantör är nu publicerade i nationell databas för ändamålet. Annonsen för totalentreprenad kan ses här och för tjänsteleverantör här.

Öppningsmötet av anbuden blir i mitten av januari, därefter kommer vi att hålla en extrastämma och ett informationsmöte.

Extrastämman krävs för att uppdatera stadgarna så att de stämmer överens med den nya lagen om ekonomiska föreningar.

På informationsmötet behöver vi planera för arbetsgrupper inför uppstart med grävning och blåsning av fiber. Vi skall också skriva anslutningsavtal med alla medlemmar innan grävstarten.

För er som ännu inte skrivit på markavtalet kan du läsa/skriva ut markägaravtalet. Alla delägare av marken ska underteckna avtalet, tänk på att det behövs 2 exemplar, ett till er och ett till föreningen. Vi behöver få klart markavtalen så snart som möjligt, hör av er till områdesansvariga.

Styrelsen ser fram emot ett gott samarbete!

I väntan på bidrag….

 

Länsstyrelsen fattade innan sommaren beslut om de pengar som fanns kvar att fördela. Vi var inte med denna gång, nästa beslut sker 30/9 och 30/11 under förutsättning att jordbruksverket fördelar de medel som är avsatta för bredband för 2018. En avstämning i länen skall göras och förhoppningsvis har detta skett. Det finns pengar för de 72 projekt som hade ansökt vid avstämning i juli månad, ansökan har nu varit öppen under sommaren för nya ansökningar.

Vi har sett över vår ansökan och även fått nya fastigheter med folkbokförda, som ger oss högre poäng i ansökan. Vår anslutningsprocent avseende folkbokförda är nu 89,38. Så vår poäng i ansökan är nu 500.

Styrelsen har gått igenom sträckorna med Herrljunga Elektriska AB och även ritat om kartan på vissa sträckor framförallt utifrån samförläggningen  i Molla och även i Mollaryd för att undvika att gå under järnvägen. Vi har träffat markägare och sett över vissa sträckor för att se på olika möjligheter. Karta över området finns här.  Vi fortsätter med att skriva markavtal, med berörda markägare. Ny kontakt tas med de, där vi ändrat sträckorna. Hör gärna av er för att göra klart era markavtal.

I nuläget planerar vi att gå ut med upphandling under hösten och börja gräva till våren.

Lagen om ekonomiska föreningar är ändrad vilket innebär att föreningens stadgar behöver uppdateras, en extra stämma planeras att hållas under hösten.

 

Inget bidrag i maj

 

Nästa gång beslut fattas om bidrag är den 28 juni, det innebär att vi kan komplettera vår ansökan fram till måndag 13 juni. Men som det ser ut nu har vi inte tillräckligt med poäng för att vara med i urvalet och de medel som Länsstyrelsen har att fördela inte kommer att räcka. Det innebär att vi får vänta på nästa tillfälle som Jordbruksverket förhoppningsvis fördelar ut mer medel till bredbandsstöd, Länsstyrelsen får besked efter sommaren.

Vi har inte tillräckligt hög anslutning av fastigheter med folkbokförda personer för att komma upp i de urvalspoäng som krävs för att ansökan skall bli handlagd. Det finns fastigheter i området som är permanentboende men det är ingen folkbokförd på adressen. Vilket i detta läge hade varit en fördel för föreningen. Vi behöver 5 fastigheter till med folkbokförda för att komma upp i den poäng som gör att ansökan kommer med vid nästa tillfälle.

Ansökan kan uppdateras så om det är någon som vill gå med eller ansluta någon mer fastighet går det bra men det skall ske snarast, kontakta sekreterare Anna Helstad om så är fallet. Kontaktuppgifter finner ni här.

Kolla av med grannar och bekanta som inte är med, de kan nu gå med och ta del av bidraget. Karta över området finner du här.

Herrljunga Elektriska AB kommer med en ny karta i nästa vecka, då ska markavtalen skrivas klart. De börjar gräva i Molla inom kort och de lägger då med tomrör för att blåsa fiber i.

admin_logo_2

 

Årsstämma 12 maj kl 19.00

 

Årsstämma

Styrelsen för Fiberföreningen i Mollaryd, Molla och Vesene ek. fr. kallar härmed medlemmarna till årsstämma, den 12 maj 2016 i Vesene Missionskyrka kl. 19.00.

Fika med frågestund samt genomgång av fiberdragning och samförläggning utifrån kartan tillsammans med Herrljunga Elektriska AB.

Välkomna!

Stöd till bredband

 

Efter att landsbygdsföreskriften SJFS 2015:50 trädde i kraft 11 december 2015, har en del förtydligande gjorts och förändringar i regelverket för ansökan om stöd.  Vilket inneburit att föreningen fått förnya sin ansökan vilket gjordes i början av februari i år.

Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen av investeringsstöd till bredband, i slutet av mars skall de börja lämna besked om bidrag. Det går att läsa mer om detta på länsstyrelsens hemsida. Styrelsens förhoppning är att vi samlat ihop tillräckligt med poäng för att få beviljat stödet bland de första.

Mer information om byggnation och förvaltning av lokala bredbandsnät finns på Byanätsforums hemsida.

Vi planerar att hålla stämma i april och då ta beslut om hur vi skall gå vidare med projektet. Ett underlag för upphandling är förberett av styrelsen.